• FILIGRAN S.A.
  ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
 • office@filigran.pl

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1526 ze zmianami), Zarząd spółki FILIGRAN S.A. z siedzibą w Herbach (42 – 284) przy ul. Lublinieckiej 15 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000549906, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 złotych opłacony w całości, posiadającą numer NIP: 9542422251 oraz numer REGON: 277942351 (dalej jako „Spółka”) zwołuje na dzień 10 września 2021 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. J. Sierakowskiego numer 5 lok. 1 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Joanny Kaczmarek Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W imieniu Zarządu Filigran S.A.

Joerg Dietrich Freiherr von und zu Weiler
Prezes Zarządu

Grzegorz Ptak
Wiceprezes Zarządu

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zobacz więcej

Piąte wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 24 grudnia 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.

Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.

 

Piąte wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego

Zobacz więcej

Czwarte wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 7 grudnia 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.

Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.

 

Czwarte wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego

Zobacz więcej

Trzecie wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 19 listopada 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.

Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.

Trzecie wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego

Zobacz więcej

Drugie wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 3 listopada 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.

Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.

Drugie wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego 

Zobacz więcej

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 25 października 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.

Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego

Zobacz więcej