• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

Zgrzewane siatki stalowe B500A produkowane przez FILIGRAN S.A. są przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetonowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych
w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla siatek ze stali klasy ciągliwości A i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa.

Stalowe siatki zgrzewane B500 A do zbrojenia betonu produkowane przez FILIGRAN S.A. wykonane są ze stali żebrowanej, o średnicach 5,0 – 12,0 mm.

Dokumentami dopuszczającymi siatki FILIGRAN® do stosowania są:
– Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018/0384 wydanie 1
– Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 008-UWB-25/ZW/18
Wykonujemy siatki standardowe (tabela w załączniku) jak również niestandardowe, produkowane na zamówienie, o parametrach konstrukcyjnych ustalanych przy zamówieniu.

Minimalna szerokość siatki to 900 mm, a maksymalna 2750 mm.
Długość od 1000 mm do 8000 mm.

Po każdej dostawie dostarczamy informację o wyrobie, która zawiera:
– Oznaczenie wyrobu (nazwę, adres, nazwę i znak handlowy wyrobu oraz typ siatki)
– Numer Krajowej Oceny Technicznej
– Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych
– Nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności
– Znak budowlany