Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1526 ze zmianami), Zarząd spółki FILIGRAN S.A. z siedzibą w Herbach (42 – 284) przy ul. Lublinieckiej 15 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000549906, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 złotych opłacony w całości, posiadającą numer NIP: 9542422251 oraz numer REGON: 277942351 (dalej jako „Spółka”) zwołuje na dzień 10 września 2021 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. J. Sierakowskiego numer 5 lok. 1 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Joanny Kaczmarek Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W imieniu Zarządu Filigran S.A.

Joerg Dietrich Freiherr von und zu Weiler
Prezes Zarządu

Grzegorz Ptak
Wiceprezes Zarządu

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA