• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

„V súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ďalej len „GDPR“, Správcom získaných osobných údajov je spoločnosť FILIGRAN S.A. so sídlom v Herby, ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 bod a GDPR výlučne za účelom náboru zamestnancov alebo poskytnutia odpovede osobám, ktoré majú záujem o ponuku.

Osoby poskytujúce údaje majú tieto práva:
a) požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa týkajú ich úpravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania;
b) podať námietku proti spracovaniu osobných údajov;
c) prenos osobných údajov;
d) kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov bez vplyvu na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré boli vykonané na základe súhlasu pred jeho odňatím (odvolanie súhlasu sa môže uskutočniť v akejkoľvek forme, a to aj prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej nižšie) ).
e) podať sťažnosť dozornému orgánu.

Spracované osobné údaje nebudú podliehať automatizovanému spracovaniu ani profilovaniu.
Vo otázkach súvisiacich s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať spoločnosť e-mailom na adresu: rodo@filigran.pl